ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
สื่อสารองค์กร
สื่อสารองค์กร
สพพ. รับมอบใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล ISO/IEC 27001:2022
นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน รับมอบใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัย ISO/IEC 27001:2022 จาก บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ที่เป็นหน่วยงานรองรับมาตรฐานสากลระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2022 (Information Security Management Systems : ISMS) ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานด้านการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ให้เทียบเท่าระดับสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคีเครือข่ายของ สพพ. มั่นใจในมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของ สพพ. ที่ตระหนักถึงความสำคัญขององค์กรในการดูแลคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการ รวมทั้งการรักษาความลับ (Confidentiality) ความครบถ้วนสมบูรณ์ (Integrity) และความพร้อมในการใช้งาน (Availability) โดยมีการควบคุมดูแลอย่างเหมาะสม ป้องกันการรั่วไหล มีการตรวจสอบและป้องกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป ณ อาคารซันทาวเวอร์ส (สพพ.) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
1 มิ.ย. 2566
สพพ. จัดโครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ สปป.ลาว หลักสูตร “การบริหารจัดการและการบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำประปา” (Operational and Maintenance of Water Treatment Plant)
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 พันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือ พัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ได้กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ สปป.ลาว หลักสูตร “การบริหารจัดการและการบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำประปา” (Operational and Maintenance of Water Treatment Plant) ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับทักษะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สปป.ลาว ในด้านการบำรุงรักษาและการบริหารจัดการระบบน้ำประปา เพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่โครงการที่ได้รับความร่วมมือทางการเงินจาก สพพ. และในโอกาสนี้ นายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน ได้กล่าวชี้แจงขั้นตอนการขอรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการของ สพพ. กับเจ้าหน้าที่ สปป.ลาว ที่เข้ารับการฝึกอบรม ทั้งนี้ โครงการฝึกอบรมดังกล่าว สพพ. ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ในการบรรยายถ่ายทอดความรู้และการจัดฝึกอบรมภาคปฏิบัติ (Workshop) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 31 มีนาคม 2566 ณ กองฝึกอบรมส่วนภูมิภาค 2 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จังหวัดขอนแก่น
30 มี.ค. 2566
สพพ. ลงพื้นที่ส่งมอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อยุธยา
นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการและประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนจิตอาสา พร้อมด้วยพันเอกศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการและรองประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนจิตอาสา สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)นำเหล่าจิตอาสาพระราชทาน ลงพื้นที่ชุมชนหมู่ 9 อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อส่งมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยกว่า 200 ครัวเรือน โดยมีนายอนุวัฒน์ ศรีวิลัย ปลัดอำเภอลาดบัวหลวง และนายสมคิด มั่งมี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 ให้การต้อนรับ และนำคณะเยี่ยมเยียนและเยียวยาให้กำลังใจชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
25 พ.ย. 2565
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์วัดอินทรวิหาร
นางสาวสุขุมา สาระหงษ์ ผู้แทนคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อความสุขของประชาชน ของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้นำเหล่าจิตอาสาพระราชทานบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดศาสนสถาน ภายใต้ “กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์วัดอินทรวิหาร” พร้อมทั้งเข้ากราบสักการะพระเดชพระคุณ พระโสภณธรรมวงศ์ ดร.(วศก ปญฺญาอกฺโข) เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร และทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565
9 มิ.ย. 2565
วิดีทัศน์
ข่าวสารจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง
VOTE POLL
ท่านมีความรู้สึกต่อเว็บไซต์ของ สพพ. อย่างไร
ท่านมีความรู้สึกต่อเว็บไซต์ของ สพพ. อย่างไร
  • ชอบ
  • ไม่ชอบ
หลักสูตรอบรมที่เปิดรับสมัคร
จำนวน