ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
สื่อสารองค์กร
สื่อสารองค์กร
สพพ. ร่วมรณรงค์การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย Route 4B เส้นทางเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพ็ด แขวงหลวงพระบาง)
สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ร่วมกับหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่ง แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว (Brong vang Wangchicxa) และเจ้าเมืองจอมเพ็ด (Saysamone Salivong) ให้ความรู้และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ป้องกันและลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนระหว่างเส้นทางเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพ็ด แขวงหลวง พระบาง) โดยประชาชนเมืองจอมเพ็ดและกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ใช้เส้นทางสัญจร มีความมุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติตามกฎระเบียบเครื่องหมายจราจร นำไปสู่การเสริมสร้างวินัยและพฤติกรรมทางสังคมในการขับขี่ปลอดภัยในการนำใช้ทางหลวง 4B สู่เมืองหลวงพระบาง ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564
16 ก.ค. 2564
บทบาทของจิตอาสาในวาระแห่งชาติ COVID - 19
นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ และประธานคณะอนุกรรมการจิตอาสา สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ ประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ให้การต้อนรับ นายสุรเชษฎ์ ชื่นฟัก และนางสาวคณัสมน เต็มรักษ์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ "เป็น เบ้า เป็นแม่พิมพ์" ให้การบรรยายออนไลน์ในหัวข้อ บทบาทของจิตอาสาในวาระแห่งชาติ Covid-19 โดยการฝึกอบรมบุคลากรเหล่าจิตอาสาของ สพพ. จะได้รับประโยชน์และความรู้เกี่ยวกับจิตอาสาพระราชทานและการเตรียมตัวปฏิบัติงานในภาวะวิกฤตการณ์เส้นทางการแพร่ระบาดโควิด-19 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ณ อาคารซันทาวเวอร์ส วิภาวดี กรุงเทพฯ
30 มิ.ย. 2564
วิดีทัศน์
ข่าวสารจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง
VOTE POLL
ท่านมีความรู้สึกต่อเว็บไซต์ของ สพพ. อย่างไร
ท่านมีความรู้สึกต่อเว็บไซต์ของ สพพ. อย่างไร
  • ชอบ
  • ไม่ชอบ
หลักสูตรอบรมที่เปิดรับสมัคร
จำนวน