ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
สื่อสารองค์กร
สื่อสารองค์กร
สพพ. ร่วมหารือกับกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เพื่อจัดทำแผนโครงการที่มีศักยภาพกับประเทศภูฏาณ
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 นายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เข้าพบนายรชา อารีพรรค ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเศรษฐสัมพันธ์และความร่วมมือ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เพื่อหารือถึงสาขาการดำเนินโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในภูฏานภายใต้กรอบความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) รวมถึงการหารือแนวทางการดำเนินงานที่ สพพ. สามารถช่วยสนับสนุน/ ขับเคลื่อนแนวคิด PRO BIMSTEC ซึ่งเป็นแนวคิดหลักของไทยในวาระการเป็นประธาน BIMSTEC สำหรับประกอบการจัดทำแผนโครงการที่มีศักยภาพกับประเทศภูฏาณของ สพพ.
1 ม.ค. 2513
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์วัดอินทรวิหาร
นางสาวสุขุมา สาระหงษ์ ผู้แทนคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อความสุขของประชาชน ของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้นำเหล่าจิตอาสาพระราชทานบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดศาสนสถาน ภายใต้ “กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์วัดอินทรวิหาร” พร้อมทั้งเข้ากราบสักการะพระเดชพระคุณ พระโสภณธรรมวงศ์ ดร.(วศก ปญฺญาอกฺโข) เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร และทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565
9 มิ.ย. 2565
เหล่าจิตอาสาพระราชทาน สพพ. ร่วมทำบุญบริจาคโลหิตและสนับสนุนเงินบริจาค
นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) พร้อมด้วย พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวช รองผู้อำนวยการ นำคณะผู้บริหารร่วมส่งมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกแห่งใหม่และเพื่อเตรียมการรองรับจำนวนผู้ป่วยนอกที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ภายใต้ “โครงการก่อสร้างศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์” โดยมี นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ เหล่าจิตอาสาพระราชทานของ สพพ. ได้ร่วมกันทำบุญบริจาคโลหิตในกิจกรรม “เติมใจให้เต็ม” ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
15 ก.พ. 2565
วิดีทัศน์
ข่าวสารจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง
 • ดาวโหลดแบบฟอร์มใบสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Officer) ระดับอาวุโส
  11 ม.ค. 2566
  1 ตำแหน่ง
 • การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่กำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Officer) ระดับอาวุโส
  11 ม.ค. 2566
  1 ตำแหน่ง
VOTE POLL
ท่านมีความรู้สึกต่อเว็บไซต์ของ สพพ. อย่างไร
ท่านมีความรู้สึกต่อเว็บไซต์ของ สพพ. อย่างไร
 • ชอบ
 • ไม่ชอบ
หลักสูตรอบรมที่เปิดรับสมัคร
จำนวน