ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
สื่อสารองค์กร
สื่อสารองค์กร
สพพ. ติดตามความก้าวหน้าสำรวจเส้นทางโครงการก่อสร้างทางรถไฟไทย –ลาว
นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ สพพ. และท่านแสงทวีใส มะลิวัน (Mr. Sengthavisay MALIVANH) อธิบดีกรมทางรถไฟ สปป.ลาว เป็นหัวหน้าคณะในการสำรวจและติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางรถไฟไทย ลาว ระยะที่ 2 ส่วนที่ 2 และร่วมประชุมหารือถึงแผนการก่อสร้างและสำรวจเส้นทางโครงการร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่กรมทางรถไฟ และผู้แทนกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วย Asian Engineering Consultants Corp., Ltd. ร่วมกับ Lao Grobal Engineering Consultant Co., Ltd., Lao Phoenix Consulting Company Limited และ Archineer Associates Survey Design and Consulting Co., Ltd. (กลุ่มบริษัท AEC) และผู้แทน คณะผู้รับเหมาก่อสร้าง บริษัท เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด ณ สปป.ลาวเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562
4 ธ.ค. 2562
สำรวจเส้นทางโครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11
นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ สพพ. และท่านวันทอง บุดตะนะวง (Mr. Vanthong Bouttanavong) รองอธิบดีกรมขัวทาง กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ร่วมเป็นหัวหน้าคณะในการสำรวจและติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11) ช่วงครกข้าวดอ บ้านโนนสะหวัน สานะคาม บ้านวัง บ้านนาสัง โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักบริหารโครงการ 1 และฝ่ายวิศวกรรมของ สพพ. เข้าร่วมคณะประชุมหารือถึงแผนการก่อสร้างและสำรวจเส้นทางโครงการ ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่กรมขัวทาง สปป.ลาว และผู้แทนกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วย Asian Engineering Consultants Corp., Ltd. ร่วมกับ Lao Grobal Engineering Consultant Co., Ltd. และ Lao Transport Engineering Consultant (กลุ่มบริษัท AEC) ผู้แทนผู้รับเหมาก่อสร้าง สัญญาที่ 1 บริษัท ประยูรชัย (1984) จากัด และผู้แทนผู้รับเหมาก่อสร้าง สัญญาที่ 2 ประกอบด้วย บริษัท ส. เขมราฐอินดัสตรี จำกัด ร่วมกับ Thavexok Development Group Co., Ltd. ณ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562
9 ธ.ค. 2562
วิดีทัศน์
ข่าวสารจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง
VOTE POLL

ไม่พบข้อมูล