ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
สื่อสารองค์กร
สื่อสารองค์กร
สพพ. ร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน 2565 “ผู้นำ...กับการปราบโกง”
นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงพลังใน “กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันประจำปี 2565” ซึ่งจัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT ทั้งนี้ ภายในงานได้มีการจัดเสวนาเจาะประเด็นวิสัยทัศน์การต่อต้านคอร์รัปชัน “ผู้นำ...กับการปราบโกง” โดยมีตัวแทนองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เข้าร่วมกว่า 1,000 คน โดยผู้นำองค์กรในทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันผลักดัน แก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ สถานีกลางบางซื่อ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565
6 ก.ย. 2565
สพพ. หารือร่วม รมช. ว่าการกระทรวงการคลังแห่งติมอร์-เลสเต
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 H.E. Mr. Antonio Freitas รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (Vice Minister of Finance) แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต H.E. Mr. Juvencio Martins เอกอัครราชทูตติมอร์-เลสเตประจำประเทศไทย (Ambassador of Timor-Leste to Thailand) พร้อมคณะผู้แทนเดินทางเยือนประเทศไทย และได้ร่วมหารือกับนายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) และผู้แทนจาก สพพ. เกี่ยวกับความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างกัน ณ สพพ. ทั้งนี้ การหารือดังกล่าวทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ความเป็นมา ทิศทางนโยบายด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของ สพพ. และนโยบายในการกู้ยืมเงินเพื่อการพัฒนาของติมอร์-เลสเต รวมถึงได้หารือโอกาสสำหรับ สพพ. และติมอร์-เลสเต ในการริเริ่มความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างกันในอนาคต โดยทิศทางด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของติมอร์-เลสเตภายใต้แผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแห่งชาติ (ปี พ.ศ. 2554-2573) (National Strategy Development Plan 2011-2030) และปัจจุบันอยู่ในช่วงระยะสุดท้ายของแผนดังกล่าว (ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2564-2573) ที่มุ่งเน้นเป้าหมายในการลดความยากจน การสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเอกชน และการสร้างเศรษฐกิจที่มีความหลากหลายมากขึ้น โดยติมอร์-เลสเตให้ความสำคัญต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในสาขาต่างๆ ประกอบด้วย การศึกษา สาธารณสุข น้ำสะอาดและสุขอนามัย การเกษตร ไฟฟ้าและพลังงาน การคมนาคมขนส่งและการสื่อสาร และการท่องเที่ยว ในการนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะมีการหารือในรายละเอียดเกี่ยวกับการริเริ่มความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะความร่วมมือเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในสาขาการศึกษาต่อไป
29 ส.ค. 2565
มอบผ้าห่มบริจาคในโครงการ “รวมใจ ปันไออุ่น”
นายดำรง ใคร่ครวญ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ พร้อมด้วยนางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ประธานกรรมการ และคณะกรรมการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) และนายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. นำคณะเดินทางมามอบขนมและผ้าหม่กันหนาวแก่ครอบครัวชาวม้งที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ราบสูงในเขตภาคเหนือของ สปป.ลาว จำนวน 70 ครัวเรือน 238 คน ในโครงการ “รวมใจ ปันไออุ่น” ณ หมู่บ้านกิ่วแท่ง เมืองจอมเพชร สปป.ลาว ซึ่งมีอุณหภูมิหนาวจัดถึง - 4 องศา บนเส้นทางโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา - บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ เมืองจอมเพชร สปป.ลาว
15 มิ.ย. 2563
สพพ.เติมเต็มน้ำใจในตู้ปันสุข
นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมด้วยพันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล และนายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ ร่วมส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และยาสามัญประจำบ้าน เติมเต็มโครงการตู้ปันสุข บริเวณหน้าสำนักงานมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง ถนนพลับพลาไชย กรุงเทพฯ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ให้สามารถนำไปใช้อุปโภคบริโภคได้ด้วยตนเอง อีกทั้ง ยังได้ผลิตหน้ากากป้องกันละอองฝอย (Face Shield) สำหรับเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย อาสาสมัคร และหน่วยแพทย์ เพื่อใช้ปฏิบัติงานภาคสนามรวมทั้งแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยมี (1) คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ (2) คุณสัก กอแสงเรือง กรรมการตรวจสอบ (3) คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ (4) คุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการและเหรัญญิก (5) คุณนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา กรรมการ และ (6) นายแพทย์อร่าม เอี่ยมสุรีย์ กรรมการและผู้อำนวยการหัวเฉียวแพทย์แผนจีน เป็นผู้รับมอบ ณ มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563
15 มิ.ย. 2563
วิดีทัศน์
ข่าวสารจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัด สำนักนโยบายและแผน
  4 ส.ค. 2565
  1 ตำแหน่ง
 • ขอขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ สังกัด สำนักบริหารโครงการ 2
  2 ส.ค. 2565
  1 ตำแหน่ง
VOTE POLL
ท่านมีความรู้สึกต่อเว็บไซต์ของ สพพ. อย่างไร
ท่านมีความรู้สึกต่อเว็บไซต์ของ สพพ. อย่างไร
 • ชอบ
 • ไม่ชอบ
หลักสูตรอบรมที่เปิดรับสมัคร
จำนวน