ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
สื่อสารองค์กร
สื่อสารองค์กร
ASEAN Single Window
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 อนุมัติให้สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ดำเนินการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) สำหรับโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศของ สปป.ลาว เพื่อเชื่อมโยงกับระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (ASEAN Single Window: ASW) วงเงิน 18,820,805.12 บาท โดยใช้เงินสะสมของ สพพ. โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง สพพ. กรมศุลกากร และ สปป.ลาว มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบ ASW ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับประเทศสมาชิกอาเซียน อันเป็นการสนับสนุนด้านการขนส่ง ตลอดจนการค้าได้อย่างสมบูรณ์
17 เม.ย. 2563
สพพ. ร่วมมือ สิงห์ เอสเตทฯ บริจาคสิ่งของต้านภัยโควิด-19
พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เข้าร่วมในโครงการ “เคียงข้าง...ก้าวผ่านไปด้วยกัน” นำโดย บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทพันธมิตรผู้เช่าอาคารซันทาวเวอร์ส ให้การสนับสนุนอุปกรณ์การทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ อาทิ หน้ากากอนามัย N95 ถุงมือยาง หน้ากากป้องกันละอองฝอย (Face Shield) เจลแฮลกอฮอล์ และน้ำดื่ม โดยมี นายแพทย์มณเฑียร เพ็งสมบัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563
23 เม.ย. 2563
วิดีทัศน์
ข่าวสารจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง
VOTE POLL
ท่านมีความรู้สึกต่อเว็บไซต์ของ สพพ. อย่างไร
ท่านมีความรู้สึกต่อเว็บไซต์ของ สพพ. อย่างไร
  • ชอบ
  • ไม่ชอบ