ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
สื่อสารองค์กร
สื่อสารองค์กร
สพพ. เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านคมนาคมขนส่ง ครั้งที่ 24
พันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านคมนาคมขนส่ง ครั้งที่ 24 (24th Meeting of GMS Subregional Transport Forum : STF – 24) โดยมีหัวข้อหลักของการประชุม คือ “Forging Greater Transport Connectivity Toward the Vision of GMS – 2030” ในการนี้ พันเอก ดร. ศรัณยูฯ ได้นำเสนอความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบทและถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 ราชอาณาจักรกัมพูชา และงานสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการปรับปรุงถนนสองช่องทางเชื่อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดนไทย-เมียนมา ภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง พร้อมทั้งนำเสนอโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการคมนาคมขนส่งของ สพพ. ร่วมด้วย โดยเป็นการประชุม Online ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings จัดขึ้นโดยธนาคารพัฒนาเอเชีย เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564
27 ม.ค. 2564
วิดีทัศน์
ข่าวสารจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง
VOTE POLL
ท่านมีความรู้สึกต่อเว็บไซต์ของ สพพ. อย่างไร
ท่านมีความรู้สึกต่อเว็บไซต์ของ สพพ. อย่างไร
  • ชอบ
  • ไม่ชอบ