ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
สื่อสารองค์กร
สื่อสารองค์กร
สพพ. จัดโครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้านหลักสูตร “Debt Management and Debt Sustainability”
นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน หลักสูตร “Debt Management and Debt Sustainability” โดยการฝึกอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้านที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารหนี้สาธารณะ ความยั่งยืนทางการคลัง การบริหารจัดการความเสี่ยงและเครื่องมือป้องกันการบริหารการชำระหนี้ การพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน รวมถึงการบริหารหนี้สาธารณะหลังสถานการณ์ COVID-19 โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ารับการฝึกอบรมฯ ประกอบด้วย ประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา ภูฏานและศรีลังกา ทั้งนี้ สพพ. ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกประเทศ เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้ในการฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น หรือ JICA (Japan International Cooperation Agency) คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) และกองทุนบำเหน็จบำนาญราชการ (กบข.) โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-16 กันยายน 2565 ณ โรงแรม SKYVIEW สุขุมวิท 24 กรุงเทพมหานคร
20 ก.ย. 2565
งานสัมมนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) นำโดย นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ประธานกรรมการ และนายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. พร้อมด้วยคณะกรรมการและบุคลากรของ สพพ. ได้จัดงานสัมมนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับการเสวนางานวิจัย เรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการให้ความช่วยเหลือ เพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการของประเทศไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านที่มีนัยต่อการเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน : กรณีศึกษากัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา บรรยายโดย ผศ.ดร.ณัฐพรพรรณ อุตมา และผศ. ดร.พบกานต์ อาวัชนาการ จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ การศึกษาพลวัตของจีน : กรณีศึกษาการให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (Official Development Assistance: ODA) ของ สปป.ลาว บรรยายโดยผู้แทนจาก สพพ. เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากการศึกษางานวิจัย พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมทำกิจกรรมสันทนาการกระชับความสัมพันธ์ภายในองค์กร ณ โรงแรมสันติบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2565
12 ก.ย. 2565
มอบผ้าห่มบริจาคในโครงการ “รวมใจ ปันไออุ่น”
นายดำรง ใคร่ครวญ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ พร้อมด้วยนางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ประธานกรรมการ และคณะกรรมการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) และนายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. นำคณะเดินทางมามอบขนมและผ้าหม่กันหนาวแก่ครอบครัวชาวม้งที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ราบสูงในเขตภาคเหนือของ สปป.ลาว จำนวน 70 ครัวเรือน 238 คน ในโครงการ “รวมใจ ปันไออุ่น” ณ หมู่บ้านกิ่วแท่ง เมืองจอมเพชร สปป.ลาว ซึ่งมีอุณหภูมิหนาวจัดถึง - 4 องศา บนเส้นทางโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา - บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ เมืองจอมเพชร สปป.ลาว
15 มิ.ย. 2563
สพพ.เติมเต็มน้ำใจในตู้ปันสุข
นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมด้วยพันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล และนายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ ร่วมส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และยาสามัญประจำบ้าน เติมเต็มโครงการตู้ปันสุข บริเวณหน้าสำนักงานมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง ถนนพลับพลาไชย กรุงเทพฯ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ให้สามารถนำไปใช้อุปโภคบริโภคได้ด้วยตนเอง อีกทั้ง ยังได้ผลิตหน้ากากป้องกันละอองฝอย (Face Shield) สำหรับเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย อาสาสมัคร และหน่วยแพทย์ เพื่อใช้ปฏิบัติงานภาคสนามรวมทั้งแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยมี (1) คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ (2) คุณสัก กอแสงเรือง กรรมการตรวจสอบ (3) คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ (4) คุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการและเหรัญญิก (5) คุณนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา กรรมการ และ (6) นายแพทย์อร่าม เอี่ยมสุรีย์ กรรมการและผู้อำนวยการหัวเฉียวแพทย์แผนจีน เป็นผู้รับมอบ ณ มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563
15 มิ.ย. 2563
วิดีทัศน์
ข่าวสารจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง
VOTE POLL
ท่านมีความรู้สึกต่อเว็บไซต์ของ สพพ. อย่างไร
ท่านมีความรู้สึกต่อเว็บไซต์ของ สพพ. อย่างไร
  • ชอบ
  • ไม่ชอบ
หลักสูตรอบรมที่เปิดรับสมัคร
จำนวน