สื่อสารองค์กร

เอกสารเผยแพร่
icon-download-list
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
หนังสือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน ที่ กค (กอร) 0405.5/ว 374 ลว 6 ส.ค. 62
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 1.14 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 164
 • เข้าชม : 3
icon-download-list
ตอบข้อหารือกรณีการจ้างผู้สอบบัญชีระยะเวลาติดต่อกันสามปีงบประมาณ
หนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ตผ 0044/2567 ลว 26 เม.ย. 60
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.61 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 79
 • เข้าชม : 2
icon-download-list
ข้อหารือการแก้ไขสัญญาภายหลังเวลาสิ้นสุดสัญญา
หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค(กวจ) 0405.3/8410 ลว. 2 มี.ค. 65
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 1.24 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 72
 • เข้าชม : 1
icon-download-list
หนังสือข้อหารือและขออนุมัติผ่อนผันกรณีการแก้ไขสัญญา เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงคู่สัญญาจากการควบรวมกิจการ
หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง กรมบัญชีกลางที่ กค (กวจ) 0405.4/9630 ลว 19 ก.พ 65
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.60 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 77
 • เข้าชม : 2
icon-download-list
หนังสือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
คณะกรรมการพิจารณาอุทธณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง ที่ กค(กอร) 0405.5/ว 374 ลว. 6 ส.ค. 62
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 1.14 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 73
 • เข้าชม : 2
icon-download-list
แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
เอกสารประกอบคำบรรยาย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 1.93 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 76
 • เข้าชม : 3
icon-download-list
เกณฑ์ราคากลางแสดงคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
แนวทางการพิจารณาเบื้องต้น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.61 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 70
 • เข้าชม : 1
icon-download-list
คู่มือการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0403.2/ว23 ลงวันที่ 13 ม.ค. 65
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 6.60 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 74
 • เข้าชม : 3
icon-download-list
พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 2.00 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 71
 • เข้าชม : 1
ทั้งหมด9รายการ