สื่อสารองค์กร

เอกสารเผยแพร่
icon-download-list
คู่มือแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
คู่มือแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.41 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 3
 • เข้าชม : 0
icon-download-list
ระเบียบคณะกรรมการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่่อนบ้าน ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการ ผู้อำนวยการ และผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน พ.ศ. 2566
ระเบียบคณะกรรมการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่่อนบ้าน ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการ ผู้อำนวยการ และผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน พ.ศ. 2566
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.44 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 3
 • เข้าชม : 0
icon-download-list
คู่มือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือกผู้ขายสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมาตรฐาน
คู่มือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือกผู้ขายสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมาตรฐาน
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.53 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 4
 • เข้าชม : 0
icon-download-list
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของ สพพ. ประจำปี 67
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของ สพพ. ประจำปี 67
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.29 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 25
 • เข้าชม : 16
icon-download-list
ประกาศคณะกรรมการสำนักงานความร่วมมือพัมนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกาศคณะกรรมการสำนักงานความร่วมมือพัมนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 2.01 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 20
 • เข้าชม : 1
icon-download-list
คำสั่ง สพพ. ที่ 129/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานให้บริการประชาชนในการติดต่อหน่วยงานและรับเรื่องร้องเรียน
คำสั่ง สพพ. ที่ 129/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานให้บริการประชาชนในการติดต่อหน่วยงานและรับเรื่องร้องเรียน
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.72 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 9
 • เข้าชม : 0
icon-download-list
คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เมษายน 2567)
คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เมษายน 2567) เกี่ยวกับการนำเสนอการ์ตูนสั้นน่ารักๆ ดูสนุกๆ แฝงข้อคิดดีดี
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.32 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 19
 • เข้าชม : 17
icon-download-list
การจัดกิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรมของ สพพ. ประจำปี พ.ศ. 2567
การจัดกิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรมของ สพพ. ประจำปี พ.ศ. 2567
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.38 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 28
 • เข้าชม : 11
icon-download-list
แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.21 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 42
 • เข้าชม : 0
icon-download-list
แนวปฏิบัติ Dos&Don’ts
แนวปฏิบัติ Dos&Don’ts
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 2.53 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 35
 • เข้าชม : 15
icon-download-list
คำสั่ง สพพ. ที่ ๑๓๐/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤตมิชอบในองค์กรของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
คำสั่ง สพพ. ที่ ๑๓๐/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤตมิชอบในองค์กรของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 1.00 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 30
 • เข้าชม : 14
icon-download-list
แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.80 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 42
 • เข้าชม : 32
ทั้งหมด296รายการ