ข่าวประชาสัมพันธ์
สพพ. เข้าพบ Ministry of Foreign Affairs of Sri Lanka
นายไพฑูรย์ มหาพัณณาภรณ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโคลัมโบ และนายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ กับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เข้าพบ H.E. Mrs. Shanika Dissanayake, Additional Secretary, Economic Affairs เพื่อให้ข้อมูลด้านบทบาทและภารกิจของ สพพ. สำหรับการสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจกับศรีลังกา โดยเฉพาะการสร้างความร่วมมือทางวิชาการสำหรับการเสริมสร้างขีดความสามารถ (Capacity Building) ด้านการบริหารหนี้สาธารณะเพื่อการจัดตั้ง Public Debt Management Office (PDMO) ให้แก่กระทรวงการคลังของศรีลังกา ณ Economic Affairs Division, Ministry of Foreign Affairs กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567
18 เมษายน 2567 64 ครั้ง
อ่านต่อ
สพพ. เข้าพบ Ministry of Finance, Economic Stabilization and National Policies of Sri Lanka
นายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน เป็นผู้แทนสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เข้าพบ Mr. Ajith Abeysekera Director General, Department of External Resources (ERD) และ Mr. R.H.W.A. Kumarasiri Director General, Department of National Planning (NPD) เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการสำหรับการเสริมสร้างขีดความสามารถ (Capacity Building) ด้านการบริหารหนี้สาธารณะเพื่อการจัดตั้ง Public Debt Management Office (PDMO) ให้แก่กระทรวงการคลังของศรีลังกา ณ ห้อง New Auditorium, Ministry of Finance, Economic Stabilization and National Policies ณ กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567
18 เมษายน 2567 58 ครั้ง
อ่านต่อ
สพพ. ร่วมหารือกับ CIDCA เกี่ยวกับทิศทาง นโยบาย และกลไกในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) และคณะผู้แทน สพพ. ได้เข้าพบ Mr. Du Wei, Deputy Director-General of the First Department of Regional Affairs, China International Development Cooperation Agency (CIDCA) เพื่อหารือเกี่ยวกับทิศทาง นโยบาย และกลไกในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสนี้ สพพ. ได้แนะนำบทบาทและภารกิจของ สพพ. เพื่อให้ CIDCA รับทราบถึงแนวทางการดำเนินงานของ สพพ. ในฐานะหน่วยงานของรัฐบาลไทยที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
5 เมษายน 2567 56 ครั้ง
อ่านต่อ
สพพ. เข้าพบ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ กรุงพนมเปญ
พันเอกศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) พร้อมด้วยนายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน เดินทางเข้าพบและหารือกับนายนิรวัชช์ รังสีกาญจน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ กรุงพนมเปญ เพื่อหารือถึงมุมมองที่มีต่อสถานการณ์การค้าการลงทุนของภาคเอกชนไทยในกัมพูชา และแนวทางการดำเนินงานของ สพพ. ที่มีส่วนช่วยในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนไทยต่อไปในอนาคต ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567
14 มีนาคม 2567 256 ครั้ง
อ่านต่อ
สพพ. เข้าพบ Director General, General Department of International Cooperation and Debt Management (GDICDM)
พันเอกศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) พร้อมด้วยนายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ H.E. Chhuon Samrith Director General, GDICDM กระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง กัมพูชา เพื่อหารือถึงการคาดการณ์ถึงสภาวะเศรษฐกิจกัมพูชาในอนาคต การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านหนี้สาธารณะของฃองกัมพูชา และแนวทางการบริหารจัดการภายหลังจากการหลุดพ้นจากการเป็นประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (Least Developed Countries: LDCs) สำหรับเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงด้านการให้ความร่วมมือทางการเงินและวิชาการแก่ประเทศกัมพูชา ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567
13 มีนาคม 2567 297 ครั้ง
อ่านต่อ
สพพ. เข้าพบหุ้นส่วนความร่วมมือต่างๆ (Development Partners) ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา
พันเอกศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) พร้อมด้วยนายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน เดินทางเข้าพบและหารือกับหุ้นส่วนความร่วมมือต่างๆ ในกัมพูชา ประกอบด้วย 1) Ms. Jyotsana Varma, Country Director, Asian Development Bank Cambodia Resident Mission 2) Mr. Sodeth Ly, Senior Economist, World Bank Cambodia office และ 3) Ms. Ai Miyahara, Senior Representative, JICA Cambodia office เพื่อหารือถึงมุมมองของหุ้นส่วนความร่วมมือต่างๆ ที่มีต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงพลวัตทางเศรษฐกิจของกัมพูชาสำหรับเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงด้านการให้ความร่วมมือทางการเงินและวิชาการแก่ประเทศกัมพูชา ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2567
14 มีนาคม 2567 223 ครั้ง
อ่านต่อ
สพพ. ให้ความร่วมมือทางวิชาการ (Technical Assistance : TA) ในรูปแบบ Capacity Building สำหรับการจัดเตรียมความพร้อมในการเดินรถไฟ (ท่านาแล้ง - เวียงจันทน์) แก่รถไฟแห่งชาติลาว (Lao National Railways : LNR)
นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประะเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) พร้อมด้วย นายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน ได้เดินทางเข้าร่วมพิธีปิดฝึกอบรมหลักสูตร “การขับรถจักร (Locomotive Driving) ณ สถานีรถไฟหนองคาย เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 โดยมี นายชัชวาลย์ กนิษฐายน รองวิศกรใหญ่ฝ่ายการช่างกลด้านลากเลื่อน และผู้บริหารของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เข้าร่วม โดยการให้ความร่วมมือทางวิชาการ (Technical Assistance : TA) ในรูปแบบ Capacity Building สำหรับการจัดเตรียมความพร้อมในการเดินรถไฟ (ท่านาแล้ง - เวียงจันทน์) แก่รถไฟแห่งชาติลาว (Lao National Railways : LNR) ประกอบด้วย 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร “การขับรถจักร (Locomotive Driving)” และหลักสูตร “การใช้ระบบขายตั๋ว (Selling Train ticket System)” ทั้งนี้ การฝึกอบรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง สพพ. และการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับระบบการเดินรถไฟ โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถ มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถขับเคลื่อนขบวนรถได้อย่างถูกต้องตามข้อบังคับและระเบียบการเดินรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเดินรถไฟในเส้นทาง หนองคาย - เวียงจันทน์ (บ้านคำสะหวาด) ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้สามารถเปิดเดินรถได้ในระยะอันใกล้ และก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดจากการพัฒนาโครงการต่อไป
22 มกราคม 2567 213 ครั้ง
อ่านต่อ
ทั้งหมด586รายการ