ข้อมูลองค์กร

ผู้บริหารระดับสูง (CIO/CFO)
ผู้บริหารระดับสูง CIO / CFO
 • พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล
  รองผู้อำนวยการ
  โทรศัพท์. 02-617-7676
  E-mail : [email protected]
 • นายกีรติ เวฬุวัน
  รองผู้อำนวยการ
  โทรศัพท์. 02-617-7676
  E-mail : [email protected]