จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง
ขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) โครงการจ้างเหมาบริการงานสนับสนุนด้านการตรวจสอบภายใน สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 25 มิถุนายน 2564
  • 1107 เข้าชม