สื่อสารองค์กร

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSER)
กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนสังคม CSR บนเส้นทางเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (ครั้งที่ 5)
โดย: ธนะ มงคลโภชน์
  • 2301 เข้าชม
  • 5 กันยายน 2558

รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานกรรมการบริหาร สพพ. และนายเนวิน สินสิริ ผู้อำนวยการ สพพ. เดินทางพร้อมกับคณะสื่อมวลชน และหน่วยงานภาครัฐ-ภาคเอกชน ในพิธีหวานเมล็ดพันธ์ทางการเกษตร และส่งมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์ประกอบอาหาร เมล็ดพันธ์ทางการเกษตร และเวชภัณฑ์  รวมถึงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้กับ ARMU School, เมียนมา โดยมีผู้ใหญ่ ออ มา รวย เป็นผู้รับมอบและกล่าวต้อนรับ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2558 ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา