สื่อสารองค์กร

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSER)
สพพ. จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์"
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 2221 เข้าชม
  • 12 มีนาคม 2564

พันเอก ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) นำทีมจิตอาสาร่วมกันขนย้ายสิ่งของบริจาค ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การศึกษา แบ่งปันความสุขให้กับน้องๆ ที่ยังขาดแคลนสิ่งของในการอำนวยความสะดวกสำหรับการบริหารจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน พร้อมกันนี้ยังได้ให้การต้อนรับผู้รับบริจาค นายภูเบศร์ ปิ่นเเก้ว รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 ณ อาคารซันทาวเวอร์ส ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่จำนวนนักเรียนกว่า 1,700 คน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์