สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

การประชุมประจำปีระหว่าง NEDA และ JICA ครั้งที่ 3 (The Third NEDA-JICA Annual Meeting)
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 11 มี.ค. 2565
  • 768 View
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) ร่วมกันจัดการประชุมประจำปีระหว่าง สพพ. และ JICA ครั้งที่ 3 (The Third NEDA-JICA Annual Meeting) โดยการประชุมดังกล่าวจัดทั้งในรูปแบบปกติ ณ สำนักงาน JICA ประจำประเทศไทย และในรูปแบบออนไลน์ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมจาก JICA สำนักงานใหญ่ และสำนักงานภูมิภาคในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. เป็นหัวหน้าคณะผู้แทน สพพ. และ Mr. HATAEDA Mikio, Director General, Southeast Asia and Pacific Department เป็นหัวหน้าคณะผู้แทน JICA
การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมทวิภาคีระหว่างหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา (Development Partners) จากประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยซึ่งมีบทบาทสำคัญด้านการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ำโขง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินนโยบายด้านความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา และแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินโครงการเพื่อการพัฒนาสำหรับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านของไทย คือ กัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา และหารือถึงความเป็นไปได้ในแนวทางความร่วมมือและโครงการเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-
แท็กฮิต