สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

การประชุมคณะทำงานร่วมเฉพาะกิจไทย – เมียนมา
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 24 ก.พ. 2563
  • 513 View

21 กุมภาพันธ์ 2563 (ช่วงเช้า) นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ และพันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานร่วมเฉพาะกิจไทย – เมียนมา ว่าด้วยการพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายระยะแรก ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (หัวหน้าคณะฝ่ายไทย) และ U Aung Soe (Secretary, Myanmar Special Economic Zone Central Working Body) (หัวหน้าคณะฝ่ายเมียนมา) เป็นประธานการประชุมร่วมระหว่างไทย – เมียนมา ในการนี้ การประชุมดังกล่าวได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายระยะแรก และโครงการปรับปรุงถนนสองช่องทางเชื่อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดนไทย – เมียนมา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพ

แท็กฮิต