สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

NEDA เข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านความเชื่อมโยงในอาเซียน ครั้งที่ 13
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 7 ต.ค. 2565
  • 486 View
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 พันเอก ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านความเชื่อมโยงในอาเซียน ครั้งที่ 13 (the 13th ASEAN Connectivity Symposium) ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา (กัมพูชา) ในฐานะผู้บรรยาย ภายใต้ session 1: “ASEAN Connectivity Post 2025 Vision: Issues and Challenges”
การประชุมวิชาการด้านความเชื่อมโยงในอาเซียน ครั้งที่ 13 จัดขึ้นโดยคณะผู้แทนถาวรกัมพูชาประจำอาเซียน (Permanent Mission of Cambodia to ASEAN) ร่วมกับสำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) และสถาบันวิจัยทางเศรษฐกิจเพื่ออาเซียนและเอเชียตะวันออก (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia: ERIA) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภาครัฐ สถาบันทางการเงิน องค์กรเพื่อการพัฒนา และสถาบัน Think Tank ต่างๆ ในอาเซียนได้หารือและแลกเปลี่ยนร่วมกันถึงแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เหมาะสม แนวทางความร่วมมือระหว่างกันและความเป็นหุ้นส่วนในการขยายความเชื่อมโยงในอาเซียน และส่งเสริมการริเริ่มการประสานงานร่วมกันด้านความเชื่อมโยงในอาเซียน โดยมุ่งเน้นหารือเกี่ยวกับการขยายความเชื่อมโยงในอาเซียนจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายภายใต้วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. 2568 (ASEAN Community 2025 Vision) ไปสู่การสร้างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนภายหลัง ปี พ.ศ. 2568 (ASEAN Community Post 2025 Vision) ที่ทั่วถึง ยั่งยืนและยืดหยุ่นต่อวิกฤติต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเปลี่ยนแปลงไปสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
แท็กฮิต