สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) กับ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.)
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 25 มิ.ย. 2564
  • 650 View

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) กับ สำนักวิชาการจัดการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในรูปแบบ online (Virtual Signing) โดยมีนายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. เป็นผู้ลงนาม ร่วมกับ ดร. ฉัตรฤดี จองสุรียภาส ผู้ช่วยอธิการบดีและคณบดี สำนักวิชาการจัดการ มฟล. พร้อมด้วยผู้แทนจากทั้ง สพพ. และ มฟล. ร่วมเป็นสักขีพยาน การลงนามในบันทึกข้อตกลงฉบับดังกล่าวเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี ของ สพพ. (พ.ศ. 2563-2582) ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ (Think Tank) โดยการสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชิงนโยบายร่วมกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อเป็นคลังความรู้และแหล่งข้อมูลเชิงลึกทั้งข้อมูลด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิที่สำคัญ และนำไปประยุกต์ใช้ต่อยอดการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ สพพ. ในอนาคตต่อไป

แท็กฮิต