สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. สำรวจพื้นที่โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในเมืองย่างกุ้ง
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 27 ก.พ. 2563
  • 544 View

คณะกรรมการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) นำโดยนายจักร บุญ-หลง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ประกอบด้วยนายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. และ พันเอกศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ เดินทางสำรวจพื้นที่โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในเมืองย่างกุ้ง ร่วมกับ Yangon Electricity Supply Corporation (YESC), Ministry of Electricity and Energy (MOEE) ณ เขต North Okkalapa เมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการดังกล่าว ฝ่ายเมียนมาได้ขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน (Financial Assistance: FA) จาก สพพ. เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าในเขต North Okkalapa ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่สูงขึ้นตามการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองย่างกุ้งได้ โดยโครงการดังกล่าว สพพ.อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนขออนุมัติให้ FA จากคณะรัฐมนตรี

แท็กฮิต