สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. ร่วมประชุมเตรียมการสำหรับการเข้าร่วมประชุมระดับผู้นำและรัฐมนตรีภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 11 พ.ค. 2564
  • 309 View

นายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมการสำหรับการเข้าร่วมประชุมระดับผู้นำและรัฐมนตรีภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยมีเอกอัครราชทูตประจำกระทรวง (นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส) เป็นประธานการประชุม เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการกำหนดแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงอย่างมีบูรณาการ ผ่านระบบการประชุมทางไกล Cisco Webex ระหว่างวันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2564

แท็กฮิต