สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

“NEDA Talk in Uni”
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 7 เม.ย. 2564
  • 341 View

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “NEDA Talk in Uni” ครั้งที่ 1 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน ได้บรรยายเชิงวิชาการหัวข้อ “ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” เพื่อสร้างความรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของ สพพ. รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการปฏิบัติงานของ สพพ. รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แท็กฮิต