Bad $rs in GetUpdateSQL. Connection or SQL invalid. Try using $connection->debug=true;

สพพ - สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)

สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. คุมเข้มมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ลุยฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อซ้ำทั่วสำนักงานฯ
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 18 พ.ค. 2564
  • 260 View

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ตระหนักถึงปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 ซึ่งอาจส่งผลกระทบและเกิดความเสี่ยงกับเจ้าหน้าที่ของ สพพ. ตลอดจนประชาชนผู้มาติดต่อราชการ จึงได้มีการดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรครอบเดือนพฤษภาคม 2564 โดยใช้เครื่องพ่นยาความดันสูง บริเวณภายในอาคารสำนักงานทั้งหมด เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะสร้างความมั่นใจและก่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้มาติดต่อ สพพ. รวมถึงลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 ที่จะเกิดขึ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
แท็กฮิต