Bad $rs in GetUpdateSQL. Connection or SQL invalid. Try using $connection->debug=true;

สพพ - สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)

สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

การเดินทางสำรวจศักยภาพ โครงการพัฒนาถนนสายรอง 5 สาย เชื่อมถนนหมายเลข 56 และถนนหมายเลข 58 ในจังหวัดบันเตียเมียนเจย และจังหวัดอุดรเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา
โดย: Neda Admin
  • 13 ก.ค. 2560
  • 873 View

พันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เป็นหัวหน้าคณะเดินทางฝ่ายไทย ในการเดินทางสำรวจศักยภาพ โครงการพัฒนาถนนสายรอง 5 สาย เชื่อมถนนหมายเลข 56 และถนนหมายเลข 58 ในจังหวัดบันเตียเมียนเจย และจังหวัดอุดรเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา ร่วมกับผู้แทนจากกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง กัมพูชา และได้ร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฝ่ายไทย ประกอบด้วย ศุลกากรช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ และหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ เกี่ยวกับผลประโยชน์และผลกระทบต่อประเทศไทยที่อาจเกิดขึ้นภายใต้โครงการที่กล่าว ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2560

แท็กฮิต