ข้อมูล สพพ.

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
Open Data Integrity and Transparency : OIT ปี 2562
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
 • 10
  แผนดำเนินงานประจำปี
 • 11
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
 • 12
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • 13
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • 14
  มาตรฐานการให้บริการ
  • • ขั้นตอนการจัดถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน
  • • ขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
  • • แนวทางการดำเนินงานการจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินภายใต้โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ.
 • 15
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • 16
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • 17
  E - Service
 • 18
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • 19
  รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 • 20
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • 21
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 • 22
  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • 23
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 • 24
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 • 25
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • 26
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  • • รายงานการดำเนินงานผลตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล รอบ 6 เดือน
  • • การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • 27
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • 28
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • 29
  แนวทางและขั้นตอนปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
 • 30
  ขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
 • 31
  ขั้นตอนการจัดถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน
 • 32
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
 • 33
  แนวทางการดำเนินงานการจัดจ้างและการเบิกจ่ายวงเงินภายใต้โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ.
 • 34
  คู่มือแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
 • 35
  คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนเพื่อป้องกัการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • 36
  ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • 37
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 • 38
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 • 39
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • 40
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  • • ประกาศนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) ในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564
  • • ประกาศ สพพ. เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ สพพ.
  • • ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม
  • • เจตนารมณ์สุจริตของผู้บริหาร
 • 41
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  • • พิธีประกาศเจตนารมณ์ “สพพ. ใจสะอาด Happy อย่างมีคุณธรรม”
  • • จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
 • 42
  การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี
 • 43
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • 44
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  • • กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของ สพพ. ปี 2564 (รายเดือน)
  • • ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม
  • • พิธีประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม
 • 45
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • 46
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
 • 47
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • 48
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
  • • รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในของ สพพ. ประจำปี 2564
  • • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในของ สพพ. ประจำปี 2564
 • 49
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 • 50
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน