สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
สพพ. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567
26 มิถุนายน 2567 75 ครั้ง
อ่านต่อ
สพพ. เดินทางติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ–บอลิคำไซ) สปป.ลาว
นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) และนายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ เดินทางติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ–บอลิคำไซ) สปป.ลาว ซึ่งมีความคืบหน้ามากกว่าร้อยละ 90 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 โดยเมื่อโครงการแล้วเสร็จ การเชื่อมโยงสะพานไทย-สปป.ลาว จะช่วยกระตุ้นการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และท่องเที่ยวระหว่างไทยกับ สปป.ลาว รวมถึงทำให้การขนส่งสินค้าจากไทยไปสู่ตลาดจีนตอนใต้คล่องตัวขึ้น ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567
14 มิถุนายน 2567 106 ครั้ง
อ่านต่อ
สพพ. เข้าร่วมการประชุม JICA-NEDA Annual Meeting ครั้งที่ 5
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) พร้อมด้วยผู้บริหาร สพพ. ให้การต้อนรับ Mr. Yuho Hayakawa, Director General, Southeast Asia and Pacific Department จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) พร้อมคณะฯ โดย สพพ. ได้เป็นเจ้าภาพการประชุม JICA-NEDA Annual Meeting ครั้งที่ 5 ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการประชุมในครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมหารือเกี่ยวกับยุทธศาตร์และการดำเนินงานด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Mekong Sub-region) พร้อมทั้งร่วมหารือเกี่ยวกับแนวทางการบูรณาการการดำเนินงานสำหรับโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในภูฏาน และติมอร์-เลสเตย์ต่อไปในอนาคต
27 พฤษภาคม 2567 195 ครั้ง
อ่านต่อ
สพพ. ประชุมหารือร่วมกับ MEF, กัมพูชา ในคราวการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 57
นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) และคณะ ได้ประชุมหารือร่วมกับ H.E. PEN Thirong, Undersecretary of State of the Ministry of Economy and Finance (MEF), กัมพูชา เพื่อหารือเกี่ยวกับโอกาส ปัญหา และข้อจำกัดสำหรับโครงการดานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่าง สพพ. และกัมพูชา ทั้งโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และโครงการที่คาดว่าจะดำเนินการร่วมกันในอนาคต และร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้โครงการการสามารถสัมฤทธิ์ผลตามแผนที่กำหนด เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาในภาพรวมต่อไป ทั้งสองฝ่ายได้หารือกันในระหว่างการประชุม ADB Annual Meeting ณ กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567
7 พฤษภาคม 2567 174 ครั้ง
อ่านต่อ
สพพ. ร่วมพิธีเปิดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 57
นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) และคณะ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 57 (57 th Annual Meeting of the BOARD OF GOVERNORS Asian Development Bank) โดยมี Mr. Masatsugu Asakawa, the President of the Asian Development Bank และ Mr. Irakli Kobakhidze, Prime Minister of Georgia กล่าวสุนทรพจน์เปิดการประชุมฯ โดย ADB President ได้เน้นย้ำถึงความเร่งด่วนในการสร้างความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการขับเคลื่อนการพัฒนาด้วยปัญญาประดิษฐ์ ((Artificial intelligence) : AI) ควบคู่กับโลกาภิวัตน์ทางระบบนิเวศ (Green Globalization) เป็นสิ่งสำคัญต่อการขับเคลื่อนการเติบโตแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) พร้อมนี้ Mr. Kobakhidze ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของประเทศจอร์เจีย ในการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างยุโรปและเอเชีย ณ กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2567
7 พฤษภาคม 2567 269 ครั้ง
อ่านต่อ
สพพ. เข้าพบหุ้นส่วนความร่วมมือต่างๆ (Development Partners) ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา
พันเอกศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) พร้อมด้วยนายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน เดินทางเข้าพบและหารือกับหุ้นส่วนความร่วมมือต่างๆ ในกัมพูชา ประกอบด้วย 1) Ms. Jyotsana Varma, Country Director, Asian Development Bank Cambodia Resident Mission 2) Mr. Sodeth Ly, Senior Economist, World Bank Cambodia office และ 3) Ms. Ai Miyahara, Senior Representative, JICA Cambodia office เพื่อหารือถึงมุมมองของหุ้นส่วนความร่วมมือต่างๆ ที่มีต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงพลวัตทางเศรษฐกิจของกัมพูชาสำหรับเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงด้านการให้ความร่วมมือทางการเงินและวิชาการแก่ประเทศกัมพูชา ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2567
14 มีนาคม 2567 396 ครั้ง
อ่านต่อ
สพพ. ให้ความร่วมมือทางวิชาการ (Technical Assistance : TA) ในรูปแบบ Capacity Building สำหรับการจัดเตรียมความพร้อมในการเดินรถไฟ (ท่านาแล้ง - เวียงจันทน์) แก่รถไฟแห่งชาติลาว (Lao National Railways : LNR)
นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประะเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) พร้อมด้วย นายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน ได้เดินทางเข้าร่วมพิธีปิดฝึกอบรมหลักสูตร “การขับรถจักร (Locomotive Driving) ณ สถานีรถไฟหนองคาย เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 โดยมี นายชัชวาลย์ กนิษฐายน รองวิศกรใหญ่ฝ่ายการช่างกลด้านลากเลื่อน และผู้บริหารของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เข้าร่วม โดยการให้ความร่วมมือทางวิชาการ (Technical Assistance : TA) ในรูปแบบ Capacity Building สำหรับการจัดเตรียมความพร้อมในการเดินรถไฟ (ท่านาแล้ง - เวียงจันทน์) แก่รถไฟแห่งชาติลาว (Lao National Railways : LNR) ประกอบด้วย 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร “การขับรถจักร (Locomotive Driving)” และหลักสูตร “การใช้ระบบขายตั๋ว (Selling Train ticket System)” ทั้งนี้ การฝึกอบรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง สพพ. และการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับระบบการเดินรถไฟ โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถ มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถขับเคลื่อนขบวนรถได้อย่างถูกต้องตามข้อบังคับและระเบียบการเดินรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเดินรถไฟในเส้นทาง หนองคาย - เวียงจันทน์ (บ้านคำสะหวาด) ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้สามารถเปิดเดินรถได้ในระยะอันใกล้ และก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดจากการพัฒนาโครงการต่อไป
22 มกราคม 2567 447 ครั้ง
อ่านต่อ
ทั้งหมด490รายการ