ข่าวประชาสัมพันธ์
สพพ. เข้าร่วมพิธีเปิดใช้เส้นทาง R11 อย่างเป็นทางการ
นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) ได้เข้าร่วมพิธีเปิดใช้เส้นทางอย่างเป็นทางการ โครงการก่อสร้างเส้นทางหมายเลข 11 (R11) ช่วงครกข้าวดอ-บ้านโนนสะหวัน-สานะคาม-บ้านวัง-บ้านน้ำสัง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยได้กล่าวถึงความเป็นมาและความสำเร็จของความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ตลอดจนผลประโยชน์ที่ประเทศไทยและ สปป.ลาว จะได้รับร่วมกันจากการดำเนินโครงการ โดยมีท่านงามปะสง เมืองมะนี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง (MPWT) และท่านมรกต ศรีสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ร่วมตัดแถบผ้าเปิดใช้เส้นทางอย่างเป็นทางการ ณ บ้านโนนสะหวัน เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เส้นทาง R11 เป็นการสนับสนุนความเชื่อมโยงระหว่าง สปป.ลาว-ไทย ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเชียงใหม่-เวียงจันทน์ (Chiang Mai-Vientiane Economic Corridor: CVEC) ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปมาหาสู่กันในระดับประชาชน ตลอดจนช่วยส่งเสริมการค้าขาย การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างกัน อันจะส่งผลโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และนำไปสู่การพัฒนา สปป.ลาว ได้อย่างยั่งยืนต่อไป
20 กุมภาพันธ์ 2567 6 ครั้ง
อ่านต่อ
การเดินทางประเมินศักยภาพโครงการความร่วมมือด้านสาธารณสุขกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2567
พันเอกศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) และคณะเจ้าหน้าที่ สพพ. ได้เข้าร่วมประเมินศักยภาพโรงพยาบาลอำเภอ (Referral Hospital of Anlongveng) เพื่อดำเนินการสำรวจความต้องการในการพัฒนาปรับปรุงอาคาร สิ่งก่อสร้าง วัสดุอุปกรณ์ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการแพทย์ ร่วมกับผู้แทนกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ และผู้แทนจากโรงพยาบาลอำเภอภูสิงห์ ณ เมืองอันลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมกันนี้ สพพ. และคณะผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือทั้ง 3 ฝ่าย เพื่อร่วมมือพัฒนาโรงพยาบาลอันลองเวงต่อไป
16 กุมภาพันธ์ 2567 14 ครั้ง
อ่านต่อ
MR. Winfried Wicklein, Director General of ADB Southeast Asia Department เข้าเยี่ยมคารวะผู้อำนวยการ สพพ. และร่วมหารือแนวทางความร่วมมือในอนาคต
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) ได้ให้การต้อนรับ MR. Winfried Wicklein, Director General, ADB Southeast Asia Department ในโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมคารวะและแลกเปลี่ยนข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายใต้อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (The Greater Mekong Sub-region: GMS) ภายใต้ Partnership Arrangement ระหว่าง สพพ. และ ADB พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับทิศทางและแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในระยะต่อไป
25 มกราคม 2567 42 ครั้ง
อ่านต่อ
สพพ. ให้ความร่วมมือทางวิชาการ (Technical Assistance : TA) ในรูปแบบ Capacity Building สำหรับการจัดเตรียมความพร้อมในการเดินรถไฟ (ท่านาแล้ง - เวียงจันทน์) แก่รถไฟแห่งชาติลาว (Lao National Railways : LNR)
นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประะเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) พร้อมด้วย นายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน ได้เดินทางเข้าร่วมพิธีปิดฝึกอบรมหลักสูตร “การขับรถจักร (Locomotive Driving) ณ สถานีรถไฟหนองคาย เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 โดยมี นายชัชวาลย์ กนิษฐายน รองวิศกรใหญ่ฝ่ายการช่างกลด้านลากเลื่อน และผู้บริหารของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เข้าร่วม โดยการให้ความร่วมมือทางวิชาการ (Technical Assistance : TA) ในรูปแบบ Capacity Building สำหรับการจัดเตรียมความพร้อมในการเดินรถไฟ (ท่านาแล้ง - เวียงจันทน์) แก่รถไฟแห่งชาติลาว (Lao National Railways : LNR) ประกอบด้วย 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร “การขับรถจักร (Locomotive Driving)” และหลักสูตร “การใช้ระบบขายตั๋ว (Selling Train ticket System)” ทั้งนี้ การฝึกอบรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง สพพ. และการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับระบบการเดินรถไฟ โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถ มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถขับเคลื่อนขบวนรถได้อย่างถูกต้องตามข้อบังคับและระเบียบการเดินรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเดินรถไฟในเส้นทาง หนองคาย - เวียงจันทน์ (บ้านคำสะหวาด) ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้สามารถเปิดเดินรถได้ในระยะอันใกล้ และก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดจากการพัฒนาโครงการต่อไป
22 มกราคม 2567 60 ครั้ง
อ่านต่อ
ทั้งหมด351รายการ