ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
  • นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล
    ผู้แทนผู้อำนวยการ
    สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ข้อมูลส่วนตัว

วันเกิด : 18 สิงหาคม 2511

ตำแหน่งปัจจุบัน

ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

การศึกษา

Doctor of Economics and Social Science, University of Innsbruck, Austria

M.A. in Economics (Econometrics), University of Memphis, USA

เศรษฐศาสตรบัณฑิต (การเงินและการคลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ปี 2564 - ปัจจุบัน

ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ปี 2562 - 2564

กรรมการบริหารธนาคารพัฒนาเอเชีย Executive Director, Asian Development Bank (ADB)

Chair of the Development Effectiveness Committee, former Chair of the Audit Committee, the Vice-Chair of the Human Resources Committee, Asian Development Bank (ADB)

ปี 2561 - 2562

ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ปี 2558 - 2561

รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง