จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาเช่ารถยนต์ (รถตู้) สำหรับส่วนกลาง จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2570 ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 29 ธันวาคม 2564
  • 778 เข้าชม