ข่าวประชาสัมพันธ์
สพพ. เดินทางติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ–บอลิคำไซ) สปป.ลาว
นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) และนายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ เดินทางติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ–บอลิคำไซ) สปป.ลาว ซึ่งมีความคืบหน้ามากกว่าร้อยละ 90 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 โดยเมื่อโครงการแล้วเสร็จ การเชื่อมโยงสะพานไทย-สปป.ลาว จะช่วยกระตุ้นการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และท่องเที่ยวระหว่างไทยกับ สปป.ลาว รวมถึงทำให้การขนส่งสินค้าจากไทยไปสู่ตลาดจีนตอนใต้คล่องตัวขึ้น ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567
14 มิถุนายน 2567 19 ครั้ง
อ่านต่อ
สพพ. เข้าร่วมการประชุม JICA-NEDA Annual Meeting ครั้งที่ 5
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) พร้อมด้วยผู้บริหาร สพพ. ให้การต้อนรับ Mr. Yuho Hayakawa, Director General, Southeast Asia and Pacific Department จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) พร้อมคณะฯ โดย สพพ. ได้เป็นเจ้าภาพการประชุม JICA-NEDA Annual Meeting ครั้งที่ 5 ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการประชุมในครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมหารือเกี่ยวกับยุทธศาตร์และการดำเนินงานด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Mekong Sub-region) พร้อมทั้งร่วมหารือเกี่ยวกับแนวทางการบูรณาการการดำเนินงานสำหรับโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในภูฏาน และติมอร์-เลสเตย์ต่อไปในอนาคต
27 พฤษภาคม 2567 120 ครั้ง
อ่านต่อ
สพพ. ประชุมหารือร่วมกับ MEF, กัมพูชา ในคราวการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 57
นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) และคณะ ได้ประชุมหารือร่วมกับ H.E. PEN Thirong, Undersecretary of State of the Ministry of Economy and Finance (MEF), กัมพูชา เพื่อหารือเกี่ยวกับโอกาส ปัญหา และข้อจำกัดสำหรับโครงการดานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่าง สพพ. และกัมพูชา ทั้งโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และโครงการที่คาดว่าจะดำเนินการร่วมกันในอนาคต และร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้โครงการการสามารถสัมฤทธิ์ผลตามแผนที่กำหนด เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาในภาพรวมต่อไป ทั้งสองฝ่ายได้หารือกันในระหว่างการประชุม ADB Annual Meeting ณ กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567
7 พฤษภาคม 2567 115 ครั้ง
อ่านต่อ
สพพ. ร่วมพิธีเปิดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 57
นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) และคณะ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 57 (57 th Annual Meeting of the BOARD OF GOVERNORS Asian Development Bank) โดยมี Mr. Masatsugu Asakawa, the President of the Asian Development Bank และ Mr. Irakli Kobakhidze, Prime Minister of Georgia กล่าวสุนทรพจน์เปิดการประชุมฯ โดย ADB President ได้เน้นย้ำถึงความเร่งด่วนในการสร้างความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการขับเคลื่อนการพัฒนาด้วยปัญญาประดิษฐ์ ((Artificial intelligence) : AI) ควบคู่กับโลกาภิวัตน์ทางระบบนิเวศ (Green Globalization) เป็นสิ่งสำคัญต่อการขับเคลื่อนการเติบโตแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) พร้อมนี้ Mr. Kobakhidze ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของประเทศจอร์เจีย ในการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างยุโรปและเอเชีย ณ กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2567
7 พฤษภาคม 2567 208 ครั้ง
อ่านต่อ
ครม. มีมติเมื่อวันที่ 18 เม.ย.2567 เห็นชอบให้รัฐบาลไทยและรัฐบาล สปป.ลาว ร่วมกันผลักดันการยกระดับและปรับปรุงถนนหมายเลข 12 (R12)
นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 เห็นชอบให้รัฐบาลไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ร่วมกันผลักดันการยกระดับและปรับปรุงถนนหมายเลข 12 (R12) ช่วงเมืองท่าแขก-จุดผ่านแดนนาเพ้า เพื่อเชื่อมโยงประเทศไทย สปป.ลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (เวียดนาม) และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เมืองหนานหนิง มณฑลกวางสี) ผ่านโครงข่ายระบบคมนาคมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และเป็นประตูการค้าจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ไปสู่เวียดนามและจีน ทั้งนี้ เส้นทางดังกล่าวเมื่อเปรียบเทียบกับถนนหมายเลข 8 (R8) และถนนหมายเลข 9 (R9) พบว่ามีระยะทางสั้นที่สุด สามารถเชื่อมโยงกับเมืองสำคัญทางเศรษฐกิจต่าง ๆ อันเป็นโอกาสให้สามารถพัฒนาต่อเนื่องเข้ามาอยู่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East–West Economic Corridor : EWEC) ร่วมกับถนน R9 ของไทย ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อำนวยความสะดวกทางการค้า และการลงทุนในภูมิภาค รวมทั้งส่งเสริมบทบาทของไทยในการให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในอนุภูมิภาค และเพิ่มโอกาสในการขยายการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างกัน
19 เมษายน 2567 249 ครั้ง
อ่านต่อ
สพพ. เข้าพบ Ministry of Foreign Affairs of Sri Lanka
นายไพฑูรย์ มหาพัณณาภรณ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโคลัมโบ และนายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ กับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เข้าพบ H.E. Mrs. Shanika Dissanayake, Additional Secretary, Economic Affairs เพื่อให้ข้อมูลด้านบทบาทและภารกิจของ สพพ. สำหรับการสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจกับศรีลังกา โดยเฉพาะการสร้างความร่วมมือทางวิชาการสำหรับการเสริมสร้างขีดความสามารถ (Capacity Building) ด้านการบริหารหนี้สาธารณะเพื่อการจัดตั้ง Public Debt Management Office (PDMO) ให้แก่กระทรวงการคลังของศรีลังกา ณ Economic Affairs Division, Ministry of Foreign Affairs กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567
18 เมษายน 2567 344 ครั้ง
อ่านต่อ
สพพ. เข้าพบ Ministry of Finance, Economic Stabilization and National Policies of Sri Lanka
นายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน เป็นผู้แทนสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เข้าพบ Mr. Ajith Abeysekera Director General, Department of External Resources (ERD) และ Mr. R.H.W.A. Kumarasiri Director General, Department of National Planning (NPD) เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการสำหรับการเสริมสร้างขีดความสามารถ (Capacity Building) ด้านการบริหารหนี้สาธารณะเพื่อการจัดตั้ง Public Debt Management Office (PDMO) ให้แก่กระทรวงการคลังของศรีลังกา ณ ห้อง New Auditorium, Ministry of Finance, Economic Stabilization and National Policies ณ กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567
18 เมษายน 2567 288 ครั้ง
อ่านต่อ
สพพ. ร่วมหารือกับ CIDCA เกี่ยวกับทิศทาง นโยบาย และกลไกในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) และคณะผู้แทน สพพ. ได้เข้าพบ Mr. Du Wei, Deputy Director-General of the First Department of Regional Affairs, China International Development Cooperation Agency (CIDCA) เพื่อหารือเกี่ยวกับทิศทาง นโยบาย และกลไกในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสนี้ สพพ. ได้แนะนำบทบาทและภารกิจของ สพพ. เพื่อให้ CIDCA รับทราบถึงแนวทางการดำเนินงานของ สพพ. ในฐานะหน่วยงานของรัฐบาลไทยที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
5 เมษายน 2567 218 ครั้ง
อ่านต่อ
สพพ. เข้าพบ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ กรุงพนมเปญ
พันเอกศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) พร้อมด้วยนายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน เดินทางเข้าพบและหารือกับนายนิรวัชช์ รังสีกาญจน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ กรุงพนมเปญ เพื่อหารือถึงมุมมองที่มีต่อสถานการณ์การค้าการลงทุนของภาคเอกชนไทยในกัมพูชา และแนวทางการดำเนินงานของ สพพ. ที่มีส่วนช่วยในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนไทยต่อไปในอนาคต ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567
14 มีนาคม 2567 395 ครั้ง
อ่านต่อ

ไม่พบข้อมูล