สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
การเข้าร่วมประชุมตรวจรับร่างรายงานขั้นสุดท้ายงานศึกษาความเป็นไปได้โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 67 (NR67)
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 1667 เข้าชม
  • 19 เมษายน 2562

พันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน  (สพพ.) และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมประชุมตรวจรับร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report) งานศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียด โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 67 (NR67) ช่วงเสียมราฐ-อันลองเวง-จวม/สะงำ ราชอาณาจักรกัมพูชา ร่วมกับ H.E. Tauch Chankosal, Secretary of State, Ministry of Public Works and Transport (MPWT) พร้อมเจ้าหน้าที่ของกัมพูชา และผู้แทนจากกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาดำเนินโครงการที่กล่าว ณ Ministry of Public Works and Transport กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชาเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562