สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
สพพ. จัดสัมมนาศึกษาการจัดลำดับความสำคัญ ของการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว และการเปิดจุดผ่านแดนถาวรกับประเทศเพื่อนบ้าน
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 1121 เข้าชม
  • 10 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) จัดงานสัมมนาโครงการศึกษาการจัดลำดับความสำคัญของการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว และการเปิดจุดผ่านแดนถาวรกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินผลการศึกษาศักยภาพด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในสปป.ลาว เมียนมา และกัมพูชา เพื่อวางแผนการเชื่อมโยงพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยมี พันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. กล่าวเปิดงานสัมนาดังกล่าว เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมสวิสโซเทล