ข่าวประชาสัมพันธ์
NEDA Talk in Uni
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 666 เข้าชม
  • 30 สิงหาคม 2565

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 สพพ. จัดกิจกรรม NEDA Talk in Uni ณ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงของ สพพ. โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์โอฬาร รัตนภักดี ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง กล่าวต้อนรับ ทั้งนี้ ในกิจกรรมดังกล่าวนายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน เป็นผู้แทน สพพ. บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาภายใต้หัวข้อ “ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง”