สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
สพพ. เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส ACMECS
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 2255 เข้าชม
  • 6 มิถุนายน 2562

 

นายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) ได้เข้าร่วมคณะผู้แทนประเทศไทยในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส ACMECS และการประชุมที่เกี่ยวข้อง โดยอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (นางวิลาวรรณ มังคละธนะกุล) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทย และมี H.E. Dr. Sok Siphana ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกัมพูชา เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมได้หารือร่วมกันเกี่ยวกับ The ACMECS Development Fund (ACMDF) และแนวทางการดำเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือ ACMECS ต่อไปในอนาคต ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2562