สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
TICA NEDA และ MI ร่วมจัดฝึกอบรมออนไลน์ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน ประจำปี 2565
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 1024 เข้าชม
  • 9 พฤษภาคม 2565

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) หรือ NEDA กล่าวเปิดการอบรม (Opening Remark) ในพิธิเปิด (Opening Ceremony) การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้านหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติออนไลน์ ประจำปี 2565 "Affordable and Clean Energy Development" ประกอบด้วยประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และภูฏาน ทั้งนี้ โครงการฝึกอบรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ (TICA) และ NEDA โดยมีสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (Mekong Institue: MI) เป็นผู้ดำเนินการหลักในการจัดฝึกอบรม (Implementing Agency) โดยการฝึกอบรมฯ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-20 พฤษภาคม 2565 นี้