สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
สพพ. ร่วมหารือกับ CIDCA เกี่ยวกับทิศทาง นโยบาย และกลไกในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 158 เข้าชม
  • 5 เมษายน 2567

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) และคณะผู้แทน สพพ. ได้เข้าพบ Mr. Du Wei, Deputy Director-General of the First Department of Regional Affairs, China International Development Cooperation Agency (CIDCA) เพื่อหารือเกี่ยวกับทิศทาง นโยบาย และกลไกในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสนี้ สพพ. ได้แนะนำบทบาทและภารกิจของ สพพ. เพื่อให้ CIDCA รับทราบถึงแนวทางการดำเนินงานของ สพพ. ในฐานะหน่วยงานของรัฐบาลไทยที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง