สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
สพพ. ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางรถไฟไทย – ลาว ระยะที่ 2 (สายท่านาแล้ง – เวียงจันทน์) ส่วนที่ 2
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 664 เข้าชม
  • 28 กันยายน 2565

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) และคณะผู้แทน ร่วมกับท่านจันทอน ไซยะกอน รองอธิบดีกรมทางรถไฟ ได้ร่วมติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางรถไฟไทย – ลาว ระยะที่ 2 (สายท่านาแล้ง – เวียงจันทน์) ส่วนที่ 2 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการความร่วมมือทางการเงินระหว่าง สพพ. กับ สปป.ลาว ในลักษณะเงินกู้ร้อยละ 70 และเงินให้เปล่าร้อยละ 30 วงเงินรวมของงานส่วนที่ 2 เป็นเงิน 994,680,525.69 บาท ความก้าวหน้างานก่อสร้าง ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2565 คิดเป็นร้อยละ 99.2