สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
สพพ. เข้าพบและหารือร่วมกับกระทรวงโยธาธิการและการขนส่ง และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น ณ กรุงพนมเปญ
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 1732 เข้าชม
  • 13 พฤษภาคม 2562

นายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ได้เข้าร่วมประชุมหารือกับ H.E. Mr. Tauch Chankosol, Secretary of State, Ministry of Public Works and Transport และเข้าพบ Mr. Nou Vaddhanak, Director General, General Directorate of Techniques ในประเด็นแผนงานโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่าง สพพ. กับกัมพูชาในอนาคต และการจัดประชุมสามฝ่ายระหว่าง กัมพูชา JICA และ สพพ. สำหรับความร่วมมือในโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรบ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท ระยะที่ 2 ในโอกาสนี้ได้ประชุมหารือกับ Mr. Ryo Kawano, Project Formulation Advisor, JICA Cambodia Office ในประเด็นการจัดประชุมสามฝ่ายระหว่าง กัมพูชา JICA และ สพพ. สำหรับการดำเนินโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรบ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท ระยะที่ 2 ณ กรุงพนมเปญ เมื่อวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562