สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุม Non-deal Road Show
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 2127 เข้าชม
  • 17 มิถุนายน 2562

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ได้ร่วมกันจัดการประชุมเพื่อแนะนำองค์กรและการดำเนินงานของ สพพ. (Non-deal Road Show) ให้กับกลุ่มสถาบันการเงินและกลุ่มนักลงทุน โดยมีนายเอด วิบูลย์เจริญ ที่ปรึกษาด้านหนี้สาธารณะ สบน. ให้เกียรติเป็นประธานในฐานะผู้จัดหาเงินกู้ให้กับ สพพ. และนายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. เป็นผู้บรรยายและแนะนำ สพพ. ข้อมูลองค์กร แผนการดำเนินธุรกิจ การจัดการด้านการเงินของ สพพ. เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง