สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
สพพ. ประชุมหารือระดับระดับรองอธิบดี/รองผู้อำนวยการ ภายใต้แผนความร่วมมือเชิงบูรณาการระหว่าง สพพ. และ TICA ในการให้ FA และ TA แก่ประเทศเพื่อนบ้าน
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 549 เข้าชม
  • 25 ตุลาคม 2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ได้จัดประชุมหารือระดับรองอธิบดี/รองผู้อำนวยการ ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency : TICA) ภายใต้แผนความร่วมมือเชิงบูรณาการระหว่าง สพพ. และ TICA ในการให้ FA และ TA แก่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยมี พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. และผู้บริหาร สพพ. ร่วมประชุมหารือกับ นายวัฒนวิทย์ คชเสนี รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และผู้บริหาร TICA

การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาสรุปผลการดำเนินงาน ติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรม แผนงาน/โครงการ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่าง สพพ. กับ TICA ประกอบด้วย (1) พิจารณาความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Development: HRD) คือ แนวทางการบริหารจัดการสำหรับการจัดฝึกอบรมร่วมกันในระยะถัดไป การจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่ประเทศที่สาม (Third Country Training Programme : TCTP) และการจัดหลักสูตรฝึกอบรมประจำปี (AITC) และ (2) พิจารณาความก้าวหน้าสำหรับโครงการความร่วมมือในรูปแบบต่อ เติม แต่ง ตามแผนความร่วมมือเชิงบูรณาการฯ คือ การก่อสร้างสุขศาลาอนามัย “โรงหมอน้อยโนนสะหวัน” การบูรณาการความร่วมมือด้านสาธารณสุขในพื้นที่เมืองอัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา และการบูรณาการโดยใช้โครงการความร่วมมือของ TICA โดยการประชุมดังกล่าวได้ก่อให้เกิดการประสานกลมกลืนกันของภารกิจในการดำเนินงานด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของไทย ทั้งด้านกระบวนการ การปฏิบัติการ การวิเคราะห์ และผลลัพธ์ โดยมุ่งเน้นการดำเนินยุทธศาสตร์แบบเสริมสร้างพลัง (Empowerment) และการประสานงานเชื่อมโยง (Joined-Up Government) ผ่านกลไกการดำเนินงานร่วมกันเป็น Team Thailand for International Development Cooperation