สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
สพพ. เข้าเยี่ยมคารวะ รมว. กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง ราชอาณาจักรกัมพูชา
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 193 เข้าชม
  • 6 พฤศจิกายน 2566
นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ H.E. Mr. Peng Ponea รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง (Ministry of Public Works and Transport: MPWT) ราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เพื่อแนะนำองค์กรและหารือในประเด็นความร่วมมือด้านการจัดการโครงสร้างพื้นฐานระหว่างประเทศไทยและกัมพูชา ในโอกาสรัฐมนตรีเข้ารับตำแหน่งใหม่
ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการ สพพ. และ H.E. Mr. Sokhom Pheakvanmony ปลัดกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง ได้ประชุมหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบทและถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 ระยะที่ 2 ตลอดจนความร่วมมือในโครงการอื่นระหว่าง สพพ. กับ MPWT