สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
สพพ. หารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 163 เข้าชม
  • 28 พฤศจิกายน 2566

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) พร้อมด้วย นายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน ได้ประชุมหารือร่วมกับ รศ. ดร. ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์ คณบดี และคณะผู้บริหารของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าศูนย์นวัตกรรม ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สพพ. และคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566

โดยแนวทางการแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการนี้ เป็นส่วนหนึ่งตามแผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี ของ สพพ. (พ.ศ. 2563-2582) ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ (Think Tank) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สพพ. ได้กำหนดรูปแบบการดำเนินงานใน 2 กิจกรรม คือ (1) การสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย อันนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างความเข้มแข็งในมิติด้านการวิจัย เกิดการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนทักษะ องค์ความรู้ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ และ (2) การเสริมสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) เกี่ยวกับภารกิจการดำเนินงานของ สพพ. แก่เยาวชนรุ่นใหม่ ผ่านกิจกรรม “การประกวดแข่งขันนักพัฒนานโยบายรุ่นใหม่” ซึ่งความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าวจะก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดจากการดำเนินกิจกรรมทั้งความร่วมมือในระดับคณาจารย์ และนักศึกษาต่อไป