สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
สพพ. หารือร่วม รมช. ว่าการกระทรวงการคลังแห่งติมอร์-เลสเต
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 588 เข้าชม
  • 29 สิงหาคม 2565
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 H.E. Mr. Antonio Freitas รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (Vice Minister of Finance) แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต H.E. Mr. Juvencio Martins เอกอัครราชทูตติมอร์-เลสเตประจำประเทศไทย (Ambassador of Timor-Leste to Thailand) พร้อมคณะผู้แทนเดินทางเยือนประเทศไทย และได้ร่วมหารือกับนายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) และผู้แทนจาก สพพ. เกี่ยวกับความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างกัน ณ สพพ.
ทั้งนี้ การหารือดังกล่าวทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ความเป็นมา ทิศทางนโยบายด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของ สพพ. และนโยบายในการกู้ยืมเงินเพื่อการพัฒนาของติมอร์-เลสเต รวมถึงได้หารือโอกาสสำหรับ สพพ. และติมอร์-เลสเต ในการริเริ่มความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างกันในอนาคต โดยทิศทางด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของติมอร์-เลสเตภายใต้แผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแห่งชาติ (ปี พ.ศ. 2554-2573) (National Strategy Development Plan 2011-2030) และปัจจุบันอยู่ในช่วงระยะสุดท้ายของแผนดังกล่าว (ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2564-2573) ที่มุ่งเน้นเป้าหมายในการลดความยากจน การสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเอกชน และการสร้างเศรษฐกิจที่มีความหลากหลายมากขึ้น โดยติมอร์-เลสเตให้ความสำคัญต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในสาขาต่างๆ ประกอบด้วย การศึกษา สาธารณสุข น้ำสะอาดและสุขอนามัย การเกษตร ไฟฟ้าและพลังงาน การคมนาคมขนส่งและการสื่อสาร และการท่องเที่ยว ในการนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะมีการหารือในรายละเอียดเกี่ยวกับการริเริ่มความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะความร่วมมือเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในสาขาการศึกษาต่อไป