สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
สพพ. ร่วมกับ สำนักวิชาการจัดการ มฟล. จัดประชุมสัมมนากลุ่มย่อย (Focus Group) เสนอผลการศึกษาโครงการศึกษาวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โดย: รัฐฐาน์ ธนันท์พรพงษ์
  • 366 เข้าชม
  • 30 กรกฎาคม 2566

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน กล่าวเปิดการประชุมสัมมนากลุ่มย่อย (Focus Group) เสนอผลการศึกษาโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หัวข้อเรื่อง “การศึกษาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 17 การปรับใช้เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทการให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการของ สพพ.” เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับผลการศึกษาวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมการประชุมฯ ประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีคณะทำงานความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาระหว่าง สพพ. และคณะอาจารย์สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ร่วมนำเสนอผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ทั้งนี้ ผลงานวิจัยดังกล่าวเป็นการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาของ สพพ. ร่วมกับสำนักวิชาการจัดการ มฟล. ในการสร้างเครือข่ายงานวิจัยเพื่อการพัฒนาและสร้างคลังความรู้ด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ณ โรงแรม Novotel Bangkok สุขุมวิท 20 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566