สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
สพพ. ร่วมประชุมกับผู้แทนกรมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์เพื่อหารือแนวทางการจัดทำ Country Strategy
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 1541 เข้าชม
  • 12 กุมภาพันธ์ 2564

นายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.)  เข้าร่วมประชุมกับนางสาวมณฑา พันธุ์ทอง ผู้อำนวยการกองความร่วมมือการค้าและการลงทุน กรมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน (Country Strategy) ระหว่างปี พ.ศ. 2565 – 2567 ของ สพพ. เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564