สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
สื่อมวลชนสัญจรสานสัมพันธ์ไทย-ลาว 2562
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 2372 เข้าชม
  • 25 มิถุนายน 2562

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ นำคณะเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรสานสัมพันธ์ไทย-ลาว ระหว่างเส้นทางจากน่าน-หลวงพระบาง โดย สพพ. ได้นำคณะสื่อมวลชนเดินทางเข้าร่วมเยี่ยมชมและศึกษาดูงานหัตถกรรมท้องถิ่นของกลุ่มทอผ้าบ้านซาวหลวง ซึ่งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และถือโอกาสนี้พบปะกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายวรกิตติ ศรีทิพากร, ประธานหอการค้าจังหวัดน่าน นายศรีรุ่ง รัตนศิล, รองประธานหอการค้าจังหวัดน่าน นายพันธุ์พัฒน์ พิชา, ผู้แทนนายด่านศุลกากร และที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้มีข้อซักถามและสัมภาษณ์ หลังจากนั้น คณะได้เดินทางเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดน่าน และร่วมแลกเปลี่ยนข้อเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน โดยมี นายสาธิต บุญทอง นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดน่าน และประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดน่าน รวมถึง ว่าที่ รต.ภานุวัฒน์ ขัดนาค ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานน่าน และนายเชิดชู เต็งไตรรัตน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดน่าน ได้ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่สื่อมวลชนในด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด ณ จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562