สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
งานสัมมนาสรุปผลการศึกษา โครงการประเมินผลประโยชน์และผลกระทบของโครงการที่แล้วเสร็จ โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 685 เข้าชม
  • 5 กันยายน 2565

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ได้จัดงานสัมมนาสรุปผลการศึกษา โครงการประเมินผลประโยชน์และผลกระทบของโครงการที่แล้วเสร็จ โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 ช่วงบ้านตาดทอง-น้ำสัง และเมืองสังทอง และโครงการก่อสร้างถนนจากภูดู่ (อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์) ถึงเมืองปากลาย แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว โดยมีนายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน เป็นผู้แทน สพพ. กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมกันนี้ นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ทั้งนี้ ในงานสัมมนาดังกล่าวมีการบรรยายพิเศษโดย ดร.บุญทรัพย์ พานิชการ อาจารย์ประจำคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร ในหัวข้อ “ความสําคัญของด่านถาวรภูดู่ กับระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลําไย (LIMEC)” ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565