สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
สพพ. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานร่วมสาขาความเชื่อมโยงภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 1875 เข้าชม
  • 21 มิถุนายน 2562

นายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) ได้เข้าร่วมคณะผู้แทนประเทศไทยในการประชุมคณะทำงานร่วมสาขาความเชื่อมโยงภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง (Lancang – Mekong Countries Connectivity Joint Working Group Meeting) โดยที่ประชุมได้หารือร่วมกันเกี่ยวกับแผนความร่วมมือทางด้านความเชื่อมโยงระหว่างกันของประเทศสมาชิก และโครงการทางด้านความเชื่อมโยงระหว่างกันของประเทศสมาชิกที่อยู่ในบัญชี Early Harvest Projects ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2562