สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานด้านการวิจัยและวิชาการ ระหว่าง สพพ. กับ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มช.
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 378 เข้าชม
  • 28 กุมภาพันธ์ 2567

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) และรองศาสตราจารย์ ดร. ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์ คณบดี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานด้านการวิจัยและวิชาการ ระหว่าง สพพ. กับ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มช. โดยบันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประสานความร่วมมือและดำเนินงานด้านการวิจัยเชิงนโยบายและความร่วมมือด้านวิชาการ รวมถึงแลกเปลี่ยนทักษะ องค์ความรู้ และประสบการณ์ด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในประเทศที่อยู่ภายใต้ภารกิจการดำเนินงานของ สพพ. เพื่อเป็นคลังความรู้และแหล่งข้อมูลเชิงลึกทั้งข้อมูลด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิที่สำคัญ และนำไปประยุกต์ใช้ต่อยอดการปฏิบัติงานของทั้งสองหน่วยงานในอนาคตต่อไป