สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
NEDA ร่วมลงนามดำเนินความร่วมมือทางการเงินสำหรับการยกระดับเส้นทางหมายเลข 12 ช่วงเมืองท่าแขก-จุดผ่านแดนนาเพ้า สปป.ลาว
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 183 เข้าชม
  • 30 พฤษภาคม 2567
นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) หรือ NEDA และ H.E. Mr. PHOUTHANOUPHET SAYSOMBATH, Deputy Minister, Ministry of Finance, Lao People’s Democratic Republic ร่วมลงนามในสัญญาดำเนินความร่วมมือทางการเงินสำหรับโครงการปรับปรุงเส้นทางหมายเลข 12 (R12) ช่วงเมืองท่าแขก-จุดผ่านแดนนาเพ้า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ณ กระทรวงการเงิน นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
โครงการดังกล่าวคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้รัฐบาลไทยและรัฐบาล สปป.ลาว ร่วมกันผลักดันการยกระดับและปรับปรุงเส้นทางหมายเลข 12 ในวงเงินให้ความช่วยเหลือ จำนวน 1,833,747,000 บาท ประกอบด้วย วงเงินกู้ จำนวน 1,742,684,000 บาท และวงเงินให้เปล่า จำนวน 91,063,000 บาท เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 โดยกำหนดเงื่อนไขให้มีการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายใต้โครงการจากไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าสัญญา รวมถึงให้ใช้ผู้ประกอบการงานก่อสร้างและที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างจากไทยเป็นหลัก ซึ่งโครงการจะใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 30 เดือน เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพการค้าการลงทุนพัฒนาระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงระหว่างจังหวัดนครพนม ประเทศไทย-สปป.ลาว-เวียดนาม-จีน และสนับสนุนการเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศเพื่อนบ้านภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Sub-region: GMS)