สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
สพพ.ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ (Groundbreaking) โครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบทฯ
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 2183 เข้าชม
  • 23 เมษายน 2562
นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) และพันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะฯ ได้เดินทางเข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ (Groundbreaking) โครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบท และถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลกัมพูชา ผ่านการสนับสนุนทางการเงินในรูปแบบเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรนจากสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) โดยมี ฯพณฯ สมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโชฮุน เซน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นประธานในพิธีฯ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ณ บ้านสตึงบท ตำบลปอยเปต อำเภอโอโจรว จังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา
 
โครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนระหว่างกัน รวมทั้งเพื่อรองรับการขยายตัวในการเคลื่อนย้ายของสินค้าและบริการ จึงคาดว่าการก่อสร้างจุดผ่านแดนถาวรสตึงบทจะช่วยทำให้มูลค่าการค้าระหว่างไทย-กัมพูชาเพิ่มสูงขึ้น ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งสินค้า ทำให้สามารถขนส่งสินค้าได้รวดเร็วขึ้น โดยจุดผ่านแดนสตึงบทจะสามารถช่วยแบ่งเบาความแออัดของการจราจรและการขนส่งสินค้าบริเวณด่านอรัญประเทศ บ้านคลองลึก จังหวัดสระแก้ว-ปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย ซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (ASEAN Connectivity) โดยเฉพาะการเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานระหว่างกันในภูมิภาค ปัจจุบันจุดผ่านแดนถาวรบ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท อยู่ในขั้นเตรียมการก่อสร้างอาคารที่ทำการด่านพรมแดน ซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 2 ปี