สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
ครม. มีมติเมื่อวันที่ 18 เม.ย.2567 เห็นชอบให้รัฐบาลไทยและรัฐบาล สปป.ลาว ร่วมกันผลักดันการยกระดับและปรับปรุงถนนหมายเลข 12 (R12)
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 168 เข้าชม
  • 19 เมษายน 2567

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 เห็นชอบให้รัฐบาลไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ร่วมกันผลักดันการยกระดับและปรับปรุงถนนหมายเลข 12 (R12) ช่วงเมืองท่าแขก-จุดผ่านแดนนาเพ้า เพื่อเชื่อมโยงประเทศไทย สปป.ลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (เวียดนาม) และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เมืองหนานหนิง มณฑลกวางสี) ผ่านโครงข่ายระบบคมนาคมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และเป็นประตูการค้าจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ไปสู่เวียดนามและจีน ทั้งนี้ เส้นทางดังกล่าวเมื่อเปรียบเทียบกับถนนหมายเลข 8 (R8) และถนนหมายเลข 9 (R9) พบว่ามีระยะทางสั้นที่สุด สามารถเชื่อมโยงกับเมืองสำคัญทางเศรษฐกิจต่าง ๆ อันเป็นโอกาสให้สามารถพัฒนาต่อเนื่องเข้ามาอยู่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East–West Economic Corridor : EWEC) ร่วมกับถนน R9 ของไทย ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อำนวยความสะดวกทางการค้า และการลงทุนในภูมิภาค รวมทั้งส่งเสริมบทบาทของไทยในการให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในอนุภูมิภาค และเพิ่มโอกาสในการขยายการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างกัน