สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
สพพ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การจัดทำยุทธศาสตร์ 20 ปี ร่วมกับ คพพ.
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 1799 เข้าชม
  • 20 มิถุนายน 2562

 

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การจัดทำยุทธศาสตร์ 20 ปี ของ สพพ. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจาก คพพ. ในการกำหนดสถานะองค์กร (Positioning) และแนวทาง (Guideline) การดำเนินงานในอนาคตของ สพพ. พร้อมทั้งวางกรอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การดำเนินการของ สพพ. ในระยะ 20 ปี ข้างหน้า ซึ่งดำเนินการศึกษาโดยคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ ในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562