สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดโลกการเรียนรู้ผ่านการทดลองทำงานจริงผ่านกิจกรรม “Hackathon สร้างการรับรู้ (Sense of Awareness) ภารกิจของ NEDA เชิงสร้างสรรค์”
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 403 เข้าชม
  • 27 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)(สพพ.) ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “Hackathon สร้างการรับรู้ (Sense of Awareness) ภารกิจของ NEDA เชิงสร้างสรรค์” ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมตามพันธกิจภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานด้านการวิจัยและวิชาการ ระหว่าง สพพ. และคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มช. โดยจัดการแข่งขันการออกแบบแนวทางสร้างการรับรู้ภารกิจความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (Official Development Assistance : ODA) ของ สพพ. เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับบทบาทของ สพพ. ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ และเป็นเวทีให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงความสามารถในการนำเสนอผลงาน และพัฒนาแนวคิดที่เป็นประโยชน์แก่ สพพ. ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ คณะรัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการนี้ มีนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้งหมด 8 ทีม จำนวน 24 คน เข้าร่วมแข่งขัน มาจากคณะรัฐศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะการสื่อสารมวลชน