สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
สพพ. เข้าร่วมการประชุม JICA-NEDA Annual Meeting ครั้งที่ 5
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 196 เข้าชม
  • 27 พฤษภาคม 2567

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) พร้อมด้วยผู้บริหาร สพพ. ให้การต้อนรับ Mr. Yuho Hayakawa, Director General, Southeast Asia and Pacific Department จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) พร้อมคณะฯ โดย สพพ. ได้เป็นเจ้าภาพการประชุม JICA-NEDA Annual Meeting ครั้งที่ 5 ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการประชุมในครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมหารือเกี่ยวกับยุทธศาตร์และการดำเนินงานด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Mekong Sub-region) พร้อมทั้งร่วมหารือเกี่ยวกับแนวทางการ
บูรณาการการดำเนินงานสำหรับโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในภูฏาน และติมอร์-เลสเตย์ต่อไปในอนาคต