สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
NEDA Talk in Uni ณ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 430 เข้าชม
  • 20 กุมภาพันธ์ 2566
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม NEDA Talk in Uni ณ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรุตม์ เจริญศรี รองคณบดีฝ่ายวิจัย ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สำหรับภารกิจการดำเนินงานของ สพพ. และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของ สพพ. ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน เป็นผู้แทน สพพ. บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาภายใต้หัวข้อ “ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” และในโอกาสนี้ สพพ. ได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่าง สพพ. และคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมกันต่อไปในอนาคต