สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
สพพ. ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11) ช่วงครกข้าวดอ-บ้านโนนสะหวัน-สานะคาม-บ้านวัง-บ้านน้ำสัง สปป.ลาว
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 625 เข้าชม
  • 28 กันยายน 2565

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) และคณะผู้แทนร่วมกับท่านบัวจัน อวนสะหวัน รองอธิบดีกรมขัวทาง ร่วมสำรวจและประชุมหารือเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11) ช่วงครกข้าวดอ-บ้านโนนสะหวัน-สานะคาม-บ้านวัง-บ้านน้ำสัง ณ แขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการความร่วมมือทางการเงินระหว่าง สพพ. กับ สปป.ลาว ในลักษณะเงินกู้ทั้งจำนวน มีวงเงินทั้งสิ้น 1,826,500,000 บาท ความก้าวหน้างานก่อสร้าง ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2565 คิดเป็นร้อยละ 85.14